POL - GAZ
Strona główna
Spółka
Oferta
Referencje
Multimedia
Kontakt
Prasa o nas

Przedsiębiorstwo Obsługi Gazownictwa POL-GAZ Sp. z o.o.
37-500 Jarosław, ul. Podzamcze 41
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, KRS: 0000141486
NIP 792-19-99-640,
REGON 651502660
Kapitał Zakładowy: 301 000,00 zł

Podstawowe cele i zadania.

Podstawowym celem powołanej Spółki jest utrzymywania urządzeń i instalacji gazowych, służących do przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego w odpowiedniej sprawności technicznej, zapewniającej ciągłość i bezpieczeństwo dostawy gazu ziemnego do odbiorców.

Główną dziedziną działalności Spółki są:
- przeglądowe okresowe i konserwacje motosprężarek Tłoczni Gazu
- prace eksploatacyjne obiektów Stacji Redukcyjno-Pomiarowych Gazu I-go i II-go stopnia.

1. Na terenie działalności Operatora Gazociągów Przesyłowych TJE w Jarosławiu zlokalizowane są następujące obiekty Tłoczni Gazu:

- Jarosław I /motosprężąrki typu GMVH-8/
- Jarosław II /motosprężąrki typu 10GKNA/
- Maćkowice /motosprężąrki typu GMVH-6 i GMVH-12/
- Mirocin /motosprężąrki typu GMVH-6 i GMVH -4/
- Lubaczów /motosprężąrki typu GMVH-6/

Obiekty te są bardzo ważnym elementem krajowego systemu przesyłu gazu, umożliwiającym transport gazu, pochodzącego zarówno z wydobycia krajowego jak i z importu, w głąb kraju. Zadaniem służb technicznych POL-GAZ jest utrzymywanie instalacji i motosprężarek we właściwym stanie technicznym poprzez wykonywanie okresowych przeglądów, podczas których wykonywane są pomiary kontrolne parametrów poszczególnych elementów oraz ewentualna ich wymiana.

2. Podobną, równie nie mniej ważną rolę w przesyle i dystrybucji gazu ziemnego do odbiorców, spełniają obiekty Stacji Redukcyjno-Pomiarowych Gazu I i II stopnia redukcji ciśnienia. W oparciu o wprowadzone procedury dotyczące eksploatacji obiektów stacji gazowych i na bazie zatwierdzonych harmonogramów prac, Spółka wykonuje kontrole instalacji, próby działanie i regulacje poszczególnych urządzeń oraz gruntowne przeglądy i konserwacje, a tworzona dokumentacja eksploatacyjna pozwala na weryfikację poprawności prowadzonych prac. Ważnym zadaniem służb technicznych Spółki jest natychmiastowa reakcja /max. w ciągu 1 godziny/ na potencjalne sytuacje awaryjne mogące zakłócić ciągłość dostawy gazu do odbiorców i narazić dostawcę gazu na konsekwencje prawne i finansowe. Spełnienie tego zadania jest możliwe poprzez rozlokowanie 2-3 osobowych Grup Serwisowych w kilku punktach na terenie działalności Oddziału Zakład Gazowniczy w Jarosławiu.

Służby techniczne POL-GAZ ściśle współpracują z Dyspozycjami Gazu obu Operatorów w zakresie utrzymania ciągłości ruchu gazu podczas prac związanych z pracami remontowymi na sieci gazociągów przesyłu i dystrybucji gazu. W ramach tych prac prowadzony jest ścisły dozór pracy instalacji stacji gazowych, regulacje ciśnień oraz zatrzymywania i ponowne uruchamianie instalacji stacji.